Welcome to Tales From Little Gam, a series of short stories from a village in the heart of Wales.

Category Archives: Little Gam in words

The Tales From Little Gam series is now on sale internationally via our US distribution partners the Welsh American Bookstore.

Image

Featuring an excellent selection of fiction, non-fiction, poetry and drama, all with a distinctly Welsh theme, the store is helping to introduce the adventures of your favourite characters to a whole new audience.

Closer to home, we’re delighted to welcome Igam Ogam in Llandeilo as our latest domestic retail partner. Why not visit at 103 Stryd Rhosmaen, Llandeilo, SA19 6HA or call 01558 822698 to reserve your copy.

Happy New Year and best wishes for 2014 from all at Little Gam!

Advertisements

In addition to the retailers listed on the website, you can buy a book online via Paypal using the links on the “BUY ONLINE NOW!” page.
You don’t need a Paypal account to make a purchase. If you would like a personalised copy of either book please just indicate on the order form.


Thank you to everyone for the overwhelming response to “A Little Bit of Spring”, the first Tales From Little Gam book. You’ll be pleased to hear that the second book in the series will be published in time for Christmas 2013.

In the meantime, “Tales From Little Gam, A Little Bit of Spring” is available at the following outlets:

Murton Farm Shop

Murton Farm, Swansea SA3 3AR

Brecon Cathedral Shop

Cathedral Close, Brecon LD3 9DP

Uplands Bookshop

27 Uplands Crescent, Swansea SA2 0NX

The Discovery Centre, Llanelli

North Dock, Dyfed SA15 2LF

Cover to Cover

58 Newton Rd, Swansea, West Glamorgan SA3 4BQ

Mumbles Tourist Information Centre

Mumbles Methodist Church, 520b Mumbles Rd, The Mumbles, Swansea, SA3 4DH

Pennard Stores

68 Southgate Rd, Southgate, Swansea SA3 2DH

Sketty Park Post Office

16 Parkway, Swansea, SA2 8JJ


marly evans

Marly Evans is a published author and poet who lives in her native South Wales. Now retired after a long and happy career as a primary school teacher, Marly has written many children’s stories for her family and friends. With the Tales From Little Gam books she has found a wider audience.

Marly’s creation of the Little Gam books and village was inspired by life with her partner, Jeff, who is a Gower farmer. The stories have been described as “Under Milk Wood for children”.  They draw on the unspoiled beauty of the countryside and the mischievous charm of its animals. We hope you enjoy them.

To find out more, email talesfromlittlegam@gmail.com.


Straeon y Gwanwyn

O’r funud y cyrhaeddon nhw, ar brynhawn hyfryd o wanwyn, roedden nhw’n gallu gweld bod hwn yn lle arbennig, yn wahanol i bob man arall. Roedd Gam Fach yn bentref bach unigryw ar Benrhyn Gŵyr, ger y môr, yng ngwlad Dylan Thomas, llawn Cymreigtod a swyn gwledig.

Wrth fynd heibio i’r ceffylau a’r ebolion yn y cae, cawson nhw eu hatgoffa o oes o’r blaen, pan symudai bywyd yn araf deg. Gwelson nhw fochyn daear yn gadael ei ddaear a mynd am dro bach. O gyfeiriad tafarn Yr Achos Coll, gallai’r tri ffrind glywed pobl yn mwynhau eu cinio a sŵn llestri a gwydrau gwag, yn dilyn y cynnig cinio arbennig.

Wrth iddyn nhw droi i’r chwith, daeth arogleuon hyfryd pasteiod ffres i’w trwynau, yn eistedd yn daclus yn ffenestr Ifor, y pobydd. Ond, dyna drueni, doedden nhw ddim ar eu pen eu hunain. Gerllaw, roedd llif o siopwyr brwd, yn aros i brynu’r pasteiod blasus.

Pan edrychodd un ohonyn nhw i gyfeiriad y swyddfa bost, dyma bâr o lygaid â sbectol yn syllu arnyn nhw, tu ôl i’r ffenestr ffrynt. Cawson nhw dipyn ofn! Ychydig bach yn hwyrach, dysgon nhw mai llygaid meistres y swyddfa bost oedd wedi bod yn syllu arnyn nhw!

Gan adael y llygaid busneslyd a’r pasteiod bendigedig ar ôl, trodd y tri i’r chwith, gan basio’r feddygfa, drws nesaf i’r siop fara. Ymlaen â nhw i lawr y brif stryd, yn taflu llygad ar draws y ffordd i weld rhes o fythynnod taclus, yn sefyll tu blaen i fferm fawr a meithrinfa. Roedden nhw’n synnu i weld casgliad o anifeiliaid, dros y lle i gyd, yn cymysgu’n ddigon hapus yn y buarth ac yn y caeau tu hwnt. Roedd yna gwningod, gwencïod, sgwarnogod, llwynogod, defaid a draenog, heb sôn am y twrcis a’r ieir. Wrth i’r ffermwr ddringo ar ei landrofer, sylwodd ar baun penderfynol iawn yn eistedd ar y to, yn benderfynol o beidio â symud!

Roedd tri marchog yn mynd ar drot i lawr canol y ffordd, o’u blaenau, gyda marchog arall yn arwain ei geffyl tuag at y gof. Doedden nhw ddim wedi gweld y dieithriaid y tu ôl iddyn nhw. Wrth iddyn nhw edrych draw ar lawnt mawr y pentref,  ar y chwith, dyma nhw’n gweld criw camerâu yn ffilmio beth oedd yn edrych fel paun arall, yn eistedd ar ben to’r eglwys, yn tynnu llawer iawn o sylw i’w hun! Am olygfa, meddylion nhw! Mae’r lle yma yn llawn pethau rhyfedd!

Ac, wrth edrych yn agosach ar yr olygfa ddoniol hon, ymunodd y tri â chynulliad bach o bobl, ar y lawnt, mewn pryd i weld gwiwer lwyd ddireidus, ar fin dringo i fyny coeden dderw fawreddog, ar ôl treulio’r prynhawn yn siopa. Ar ymyl y lawnt, ger yr efail, roedd llyn prydferth, yn llawn hwyaid ac elyrch a hyd yn oed gwydd. Faint o bethau da eraill oedd ar ôl iddyn nhw eu gweld yn Gam Fach.

Ar yr un pryd, ar ôl gweld y paradwys annisgwyl hwn o fywyd gwyllt, roedd y grŵp bach o deithwyr wedi methu â sylwi ar y plant ysgol yn chwarae ar yr iard. Roedd rhai ohonyn nhw’n bwydo’r ceffylau, dros y clawdd, yn pori gyda’r ebolion yn y cae drws nesaf. Mor belled, roedd yr hafan newydd hon y tu hwnt i’w disgwyliadau nhw.

Yna, wrth edrych nôl ar ben y ffordd, gallai’r teithwyr weld yr efail lle gweithiai’r gof. Roedd sŵn ei forthwyl swnllyd, ochr yn ochr â chlychau’r eglwys yn canu allan yn hapus, yn creu harmoni felys a oedd yn rhoi swyn arbennig i’r lle bach gwledig hyfryd hwn. Ger yr efail, gallen nhw weld cae bach, yn gartref i asyn bywiog a merlyn Shetland. Dyna beth annisgwyl!

A dyna oedd prynhawn bendigedig i’n teithwyr, yn cerdded o gwmpas lle mor hudol. Gyda naid a llam, dyma nhw’n troi i gerdded nôl i fyny’r brif stryd, a diflannu i mewn i’r siop fara. Gobeithio na chawson nhw eu siomi!

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau’r cyflwyniad hwn i Straeon Gam Fach. Ymunwch â ni eto i glywed y rhan nesaf.


From the moment they arrived, on this beautiful spring afternoon, the newcomers, could see that this was indeed a special place, set apart from the rest. Little Gam, as it was called, was a unique little Gower village, near the sea, in Dylan Thomas country, full of Welshness and rustic charm.

Passing by the horses and foals in the field, they were reminded of nostalgic days gone by, when life moved at an easy pace. They saw a lone badger leaving his sett for an afternoon sroll. From the direction of the Lost Cause Inn, the three friends, could hear the sounds of happy diners and the clatter of empty plates and glasses, following the lunchtime special.

By and by, as they turned to the left, the hungry walkers were immediately drawn to the heavenly smell of freshly made pasties, sitting neatly in Ivor’s Bakery window. Ah, but alas, they were not alone, as standing nearby, were a stream of eager shoppers, waiting to get their hands on the delicious merchandise.

When one of the party glanced in the direction of the post office, quite by chance, they were suddenly met by a pair of bespectacled eyes, peering back, through the front window. What a fright they had! Some time later, they were to learn that the eyes belonged to the local postmistress, another Miss Marple!

Leaving the probing eyes and the glorious pasties behind, the party turned further left, passing the doctor’s surgery, situated next to the bakery. They continued down the main street, glancing across the road to see a a row of neatly presented cottages, standing in front of a large farm and nursery. They were surprised to see a collection of animals, here and there, mingling quite happily in the yard and the fields, beyond. There were rabbits, weasels, hares, foxes, sheep and a hedgehog, not to mention turkeys and chickens. As the farmer was about to climb into his landrover, he noticed a very determined peacock sitting on the roof, quite reluctant to move!

Three riders on horseback were trotting down the middle of the road, in front of them, with another rider, dismounted leading his horse, towards the Smithy. They were totally oblivious of the strangers, bringing up the rear. As they gazed across the Village Green, to their left, the onlookers were quite intrigued to see a camera crew, filming, what appeared to be another peacock, sitting on top of the roof of the church, drawing a great deal of attention to himself! What a sight they thought! This place is full of surprises!

And, taking a closer look at this amusing sight, the three spectators joined the small gathering, on the Green, just in time to see a cheeky grey squirrel, about to ascend up a truly majestic Oak tree back to his drey, having spent a afternoon out shopping. At the edge of the Green, near the smithy, was a particularly enchanting duck pond, complete with ducks, swans and even a resident goose. They wondered what more treats Little Gam had to offer.

At the same time, having been distracted by this unexpected paradise of wild life, the small group of travellers, had failed to notice the school children, playing in the yard. Some of them were feeding the horses, over the hedge, grazing with their young, in the adjacent field. So far, this new haven had exceeded all expectations.

Then looking back at the end of the road, the travellers could see the smithy, where the busy blacksmith worked. The sound of his loud hammer, coupled with the church bells, noisily sang out in sweet harmony adding a particular charm to this unspoilt country idyll. And last but not least, beside the smithy, they could see a small field housing a lively donkey and a Shetland pony. Oh, what a lovely surprise!

Altogether, what a joyful afternoon, our visitors had spent, looking around such a magical place. With a spring in their step, they turned to walk back up the main street, disappearing into the bakery. Let’s hope they weren’t disappointed!

We hope you’ve enjoyed this introduction to the Tales from Little Gam books. Join us for the next chapter.